Szizlin's Dexter Bugatti 

"Dexter"

Owner: Steve & Mina Feldman

dexterturns7a.jpg
Dexterturns7b.jpg

Dexter Turns 7 and Gets A New Puppy

dexterturns7c.jpg
DexterAugust2020.jpg
Dexterbugattiturns6b.jpg

Dexter Turns 6 with Tara,

Jagger & "Big Mac"

DEXTERBUGATTITURNS6A.jpg
dexterbugattiwithtarajaggerandbigmac1020

Dexter (right) with Tara, Jagger & "Big Mac"